Mgr Wanda Żmójdzin z nagrodą im. Profesora Mariana Gieysztora

Spieszymy poinformować, że Pani mgr Wanda Żmójdzin została laureatką nagrody III stopnia w konkursie im. prof. Mariana Gieysztora (w edycji 2021/2022). Nagrodę przyznano za pracę magisterską pt. „Zróżnicowanie taksonomiczne, populacyjne i biogeograficzne Siphonophorae w Oceanie Atlantyckim” realizowaną kierunkiem Pani dr hab. Luizy Bieleckiej, prof. UG w Zakładzie Funkcjonowania Ekosystemów Morskich, w Instytucie Oceanografii UG (obecnie Katedra Funkcjonowania Ekosystemów Morskich).

Nagrody im. prof. M. Gieysztora przyznawane są przez Polskie Towarzystwo Hydrobiologiczne. Celem ich jest popieranie i promowanie badań środowiska wodnego podejmowanych w ramach prac magisterskich.

Gratulacje!

Spotkanie PTH

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych problemami katastrofy na Odrze. Osiemnastego maja o godz. 16.30 odbędzie się kolejne nasze spotkanie, na którym między innymi przedstawione zostaną wyniki badań nad Prymensium parvum w Odrze.

Spotkanie

W imieniu Zarządu Oddziału Morskiego PTH serdecznie zapraszam wszystkich członków naszego oddziału (oraz chętnych do wstąpienia w nasze szeregi) na spotkanie podsumowujące naszą działalność w mijającym roku. By w miłej i świątecznej atmosferze powspominać co się wydarzyło i podzielić się swoimi planami na przyszłość. A przy okazji lepiej się poznać. 

W trakcie spotkania swoje postery zaprezentują nasze młodsze koleżanki i kolega, którzy prezentowali je na III Konferencji Polskich Badaczy. 

Spotkanie odbędzie się 21.12.2022 (środa) w sali wystawowej Instytutu Oceanografii WOiG w Gdyni w godzinach 16:00-18:30. Miło będą widziane dodatkowe własne wypieki czy przekąski.

Justyna Kobos  

Konferencja River Mouths Systems and Marginal Seas – Natural Drivers and Human Impact

Konferencja organizowana przy współudziale Sekcji Geologii Morza KBM PAN, odbędzie się w trybie online w dniach 5-7 grudnia 2022. Szczegółowe informacje o konferencji można znaleźć na stronie Baltic Earth. Abstrakty wystąpień można zgłaszać do 7 listopada.

Sprawozdanie z uczestnictwa w Jubileuszowym XXV Zjeździe Hydrobiologów Polskich 7-9 września 2022 Łódź.

Hasłem przewodnim Zjazdu było „Hydrobiologia w Epoce Antropocenu”, co miało podkreślić znaczenie wzajemnych zależności pomiędzy działaniem człowieka a stanem zasobów wodnych. Organizatorem zjazdu był Oddział PTH w Łodzi oraz Zarząd Główny PTH. W konferencji uczestniczyło ponad 180 osób z 36 jednostek naukowych z całej Polski. Zgłoszonych zostało 95 referatów oraz 85 posterów. Podczas Zjazdu odbyły się trzy sesje plenarne, dwanaście sesji problemowych w ośmiu blokach tematycznych oraz dwa panele dyskusyjne „katastrofa ekologiczna w Odrze”. W trakcie zjazdu przyjęto też nową uchwałę dotyczącą tej katastrofy (link do uchwały – strona główna PTH).


Oddział Morski na zjeździe reprezentowało 5 osób, prezentując 6 referatów i 3 postery.
– Marcin Pliński „Rola i znaczenie Polskiego Towarzystwa Hydrobiologicznego dla
rozwoju polskiej hydrobiologii” (referat plenarny)
– Ryszard Kornijów „Eutrofizacja i koncepcje pochodne – percepcja, meandry i nurty badawcze” (referat plenarny)
– Justyna Kobos, Agata Błaszczyk, Anna Toruńska-Sitarz, Anna Krakowiak „Wpływ zakwitów sinic na jakość wód polskich kąpielisk nadmorskich i śródlądowych” (referat)
– Tomasz Kuczyński „Anadromiczne minogi jako wskaźnik drożności ekologicznej
rzek” (referat)
– Barbara Wojtasik „Niedoszacowane czynniki zagrożenia środowiska wodnego” (referat)
– Ilona Złoch, Katarzyna Palińska, Waldemar Surosz „ Hologenom makrofitowy –
interakcje pomiędzy epifitami a makrofitami z Zatoki Gdańskiej (referat)

– Anna Barańska, Piotr Pieckiel, Tomasz Kuczyński, Piotr Gruszka „Wpływ trawianki (Perccottus glendii) na ichtiofaunę małych jezior chronionego obszaru przy ujściu Wisły (referat)
– Katarzyna Palińska, Ilona Żloch, Janina Vogt, Stjepko Golubic „Morskie endolity: bioróżnorodność i rozmieszczenie” (poster)
– Barbara Wojtasik, Wiktoria Zgolak „Meiobentos jako marker zanieczyszczenia wód powierzchniowych farmaceutykami” (poster)
– Aleksandra Zgrundo, Ilona Złoch, Adam Jurkiewicz „Historia chronionych gatunków makrofitobentosu w Zatoce Puckiejw epoce antropocenu” (poster)

https://zjazdhydrobiologow.wixsite.com/2022/about-4-1

W trakcie Walnego Zgromadzenia Zjazdu prof. dr hab. Ryszarda Kornijowa z Morskiego Instytutu Rybackiego za szczególne wyróżnienia i w dowód uznania za wybitne osiągnięcia naukowe uhonorowano medalem imienia prof. Alfreda Lityńskiego – serdecznie gratulujemy!

Zostały też wybrane nowe władze PTH. Członkami zarządu głównego na nową kadencję zostali: prezes – prof. dr hab. Iwona Jasser (O. Warszawa), wiceprezes – prof. dr hab. Robert Czerniawski (O. Szczecin), sekretarz – dr hab. inż. Agnieszka Napiórkowska-Krzebietke (O. Olsztyn), skarbnik – prof. dr hab. Jacek Wolnicki (O. Olsztyn), członkowie: dr hab. Adrianna Wojtal-Frankiewicz prof. UŁ. (O. Łódź), dr hab. Wojciech Dobicki (O. Wrocław), Dr hab. Tomasz Mieczan (O. Lublin), prof. dr hab. Piotr Zieliński (O. Łódź), dr Justyna Kobos (O. Morski)

Więcej informacji o konferencji (i zdjęcia) dostępne https://zjazdhydrobiologow.wixsite.com/2022

Kolejny zjazd już za trzy lata – organizatorem zjazdu został Oddział w Szczecinie.